Joanna Cywińska - Rusinek

JOANNA  CYWIŃSKA -RUSINEK  — muzykolog i pianistka. W 2010 r. ukoń czyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii KUL w zakresie hermeneutyki i krytyki muzycznej uzyskując specjalizację  w dziedzinie dyrygentury chóralnej. Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W 2011 r. uzyskała dyplom Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu. Uczestniczyła w ogólnokrajowych sesjach muzykologicznych, prowadziła działalność  pedagogiczną  jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych oraz fortepianu w szkołach muzycznych.

Box PDF