Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt teologiczno-liturgiczny

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 361 - 376

Publikacja w numerze Rok XXV (2019) nr 54

Autor Bogusław Migut

Streszczenie:

Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt teologiczno-liturgiczny. Streszczenie:

Autor artykułu ma na celu ukazanie miejsca Eucharystię w inicjacji chrześcijańskiej. Postuluje rewizję obecnej praktyki duszpasterskiej, w której bierzmowanie jest ostatnim sakramentem wtajemniczenia. Przedstawia teologiczne uzasadnienie kolejności sakramentów inicjacji z Eucharystią jako dopełnieniem chrztu i bierzmowania, i ukoronowaniem całego procesu, który dzięki Eucharystii staje się permanentną inicjacją. Autor podaje argument eklezjogenetyczny – ustanowienie Kościoła jest dopełnione w dniu Pięćdziesiątnicy i dopiero umożliwia Eucharystię; argument z inicjacji Jezusa, który objawia się światu jako Syn Boży i namaszczony Duchem Świętym, zaś pełnia misterium Chrystusa, zwłaszcza Misterium Paschalne jest sakramentalnie obecna w Eucharystii; argument eklezjologiczny – przez chrzest i bierzmowanie człowiek wchodzi w rzeczywistość Kościoła, staje się kapłanem, a kapłaństwo wspólne w sposób szczególny realizuje w Eucharystii, przyczyniając się do budowania Kościoła i konsekracji świata. Autor podkreśla także eschatologiczny wymiar Eucharystii i jego dwukierunkowość. Eucharystia jest wejściem w eschatologię, udziałem w liturgii niebiańskiej – „Eucharystii wiecznej”, ale też obecnością eschatologii w wymiarze czasu i przestrzeni. 

 

The Eucharist as a sacrament of Christian initiation. Its theological and liturgical aspect.

 

The author of the article aims to present the position of the Eucharist in Christian initiation. He postulates the revision of the present pastoral practice where Confirmation is the last sacrament of initiation. He also presents theological justification of the order of the sacraments of initiation along with the Eucharist being the complement of Baptism and Confirmation and the crowning of the whole process which, thanks to the Eucharist, becomes a continuous initiation. The author puts forward the ecclesiologenetic argument – the establishment of the Church is completed on the day of Pentecost and only this makes the Eucharist possible; the argument of the initiation of Jesus, who is revealed to the world as the Son of God and anointed with the Holy Spirit, while the entirety of Christ’s mystery, especially the Paschal Mystery, is sacramentally present in the Eucharist; the ecclesiological argument – through Baptism and Confirmation man enters the reality of the Church, becomes a priest and the common priesthood is particularly realized in the Eucharist thus contributing to the building of the Church and the consecration of the world. The author also emphasizes the eschatological dimension of the Eucharist and its bidirectional character. The Eucharist is the gateway into eschatology, the participation in the heavenly liturgy – ‘the eternal Eucharist’, but also it is the presence of eschatology in the dimension of time and space. 

 

Słowa klucze: Eucharystia, chrzest, bierzmowanie, inicjacja chrześcijańska, Jezus Chrystus, Kościół, eschatologia

Eucharist, Baptism, Confirmation, Christian Initiation, Jesus Christ, Church, Eschatology

Box PDF