Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma „Liturgia Sacra”

Autorzy zgłaszający artykuły do publikacji proszeni są o przygotowanie tekstów w oparciu o poniższe wskazania.

 

English [język polski: sekcja poniżej]

1. Publishing rules 

The Editorial Board of “Liturgia Sacra” accepts for publication scientific articles, conference reviews and reports connected with the Liturgy, Music and Sacred Art. The article cannot infringe the copyright of third parties (within the meaning of the Act of 4th February 1994 on copyrights and related rights; the original text: Journal of Laws of 1994 No 24 item 83, consolidated text: Journal of Laws of 2006 No 90 item 631). Texts sent to the editors cannot be previously published or submitted elsewhere. Submitting the text, the author consents to: any stylistic changes resulting from the standard language and “Rules for submission of texts in Polish”, to make any necessary changes to the content arrangement (in order to improve the readability of the text), and also to use it to be printed or in electronic publications. The author transfers the copyright on the Editorial Board of “Liturgia Sacra”. Simultaneously, the author consents to publish the information about the text in databases, including CEJSH (The Central European Journal ofSocial Sciences and Humanities) and CEEOL (Central and Eastern European Online Library). The author declares that the submitted texts are written in accordance with the principles of scientific integrity and without the occurrence of ghostwriting and guest authorshipphenomena, in accordance with “Explanations of “ghostwriting” posted on the MNiSW (the Ministry of Science and Higher Education) site: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting. pdf. All materials included in the “Liturgia Sacra” are protected by copyright. Reproduction of the text can occur only with the consent of the editor.

All papers have to be submitted through the University Panel: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ls

2. Reviewing procedure

The “Liturgia Sacra” Editorial Board follows the reviewing procedure of scientific articles in accordance with “Basic principles for reviewing publications in journals” posted on the MNiSW (the Ministry of Science and Higher Education) site: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzo wa nia.pdf. It means that the reviewing procedure takes place with the principles of confidentiality, that is the author(s) and the reviewer(s) do not know each other’s identity (double-blind review procedure). The reviewer prepares a written assessment of the article on the appropriate form http://www.liturgiasacra.uni.opole.pl. The author/authors Reed to refer in details to all critical opinions of the reviewer/reviewers of the article. The correspondence between the author and the reviewer is done only through the “Liturgia Sacra” Editorial Board. All accepted comments must be considered in the appropriate correction of the work. In case of observations with which he disagrees, the author prepares clear and explicit argumentation, pointing the disagreement with the reviewer’s opinion. The article is submitted to be published with two explicit positive reviews. In case of one negative review, there is a need of appointing a third reviewer whose assessment will decide on admission to the publication of the article or its rejection. Texts of not a scientific character do not require any review and are eligible to print directly by the Editorial Board.

3. Notes on the preparation of the text

Scientific articles:

• texts should deal with a problem of the Sacred Liturgy, Art and Music;

• the length of the text: 20,000 to 40,000 characters (including spaces, footnotes and literature reference list). Any exceptions to the rules must be discussed with the Editorial Board;

• languages: congress languages, Polish and some oriental languages (refer to the Editorial Board);

• the text should include subtitles;

• abstract: 150 to 250 words in English; Polish authors should also attach an abstract in Polish;

• keywords: four to six in English and Polish, separated with a semicolon;

• citations: they should be put into quotation marks;

• In the section "Sacred Art" some illustrations can be included - max. number - 5 (in some specific cases the Editor in Chief can allow to inrease the number to 7);

• references: they should be put in the footnotes;

• list of references: the full description of the reference should be put in alphabetical order at the end of the article, using the Chicago record (details see below - Polsih section).

Biographical note:

A few sentences about the author, affiliation, ORCID and titles of significant publications are necessary.

Texts should be submitted electronically on the platform: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ls utill the end of February and August of a given year. Accepted file formats: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (others are possible after prior arrangement with the technical editor). Accepted graphic formats: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (others are possible after prior arrangement with technical editor) in minimum resolution of 300 dpi.

 

POLISH 

 

I. Zasady ogólne

Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia korekt językowych oraz wyboru artykułów według kryterium jakości i merytorycznej spójności. Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zapewnienia właściwej oceny artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma autor, nie będzie zawierała nazwisk i afiliacji. Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek. Termin na naniesienie poprawek przez autorów wynosi 7 dni. Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzyma umowę wydawniczą, która określa szczegółowy opis przeniesienia praw majątkowych do artykułu. Ponadto autor proszony jest o dołączenie do tekstu głównego streszczenia (max. 1000 znaków ze spacjami, tj. ok. pół strony) z tytułem i słów kluczowych w języku polskim i angielskim, oraz wykazu użytej przy redakcji tekstu bibliografii, a także noty biograficznej (uzyskany stopień naukowy, specjalizacja naukowa, ORCID, aktualnie pełnione funkcje i zajmowane stanowiska, miejsce pracy) oraz adres, e-mail lub telefon. Zamiar publikacji artykułu w czasopiśmie „Liturgia Sacra” jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na zamieszczenie w nocie biograficznej adresu e-mail lub — w przypadku jego braku — adresu poczty tradycyjnej w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu czytelników z autorem.

Do artykułu powinna być dołączona deklaracja autora (lub w przypadku pracy zbiorowej — osoby zgłaszającej tekst): podpisaną deklarację autorską należy przesłać na adres redakcji lub w postaci skanu dołączyć do pliku (deklarację można podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego). Tekst deklaracji znajduje się w ostatniej części każdego numeru czasopisma oraz na dole niniejszej strony. 

Artykuł należy przesłać za pomocą platformy https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ls wraz z dołączonymi czcionkami, jeśli różnią się one od Times New Roman (chodzi głównie o znaki greckie, syryjskie, hebrajskie, etc.). 

II. Redagowanie tekstu głównego

Formatowanie powinno ograniczać się do najbardziej podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów.

 

 1. Zalecane parametry formatowania:
  - krój czcionki Times New Roman;
  - ilość znaków ze spacjami: max. 40.000;
  - wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 10 punktów w przypisach;
  - odstęp między liniami 1,15 punktów w tekście głównym, 1,0 w wyodrębnionym cytacie (powyżej 3 wersów) oraz w przypisach;
  - wyodrębniony cytat powinien cechować się wcięciem zarówno z lewej jak i z prawej strony.
 2. W tekście głównym artykułu rozwinięcie imion własnych stosujemy wówczas, gdy pojawiają się one po raz pierwszy lub na początku akapitu (np. Jan Aleksander Kowalski, gdy przywołany jest po raz pierwszy, przy kolejnym odwołaniu piszemy J.A. Kowalski).
 3. Tytuły dzieł lub dokumentów przytaczane w tekście zapisywane są kursywą – wyjątek stanowią tytuły czasopism, które zapisujemy w cudzysłowie.
 4. Odnośnik do przypisu zapisany jest cyfrą arabską; jeśli znajduje się on na końcu zdania umieszczamy go przed kropką.
 5. Sygnatury biblijne zapisujemy w tekście głównym.
 6. W dziale „Sztuka sakralna” artykuły mogą być opatrzone ilustracjami. Maksymalna liczba ilustracji to: 5 (w uzasadnionych przypadkach Redaktor naczelny podejmuje decyzję o zwiększeniu tej liczby, jednak nie może ich być więcej niż 7).
 7. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość i mogą być zapisane w następujących formatach: *.tiff, *.jpg, *.cdr (rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi).
 8. Publikowane obrazy i treści nie mogą naruszać praw autorskich innych podmiotów. Umieszczenie w materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela tychże praw (dotyczy to także materiałów internetowych).

 

III. Redagowanie przypisów

Wszystkie artykuły wpływające do Redakcji po 30 kwietnia 2019 r. powinny zawierać przypisy i bibliografię zredagowane w oparciu o system Chicago.

Przytaczane źródła i opracowania są zapisywane w przypisach dolnych. Sygnatur z Pisma Świętego nie należy zapisywać w przypisach, ale w tekście głównym w nawiasie na zakończenie cytatu (1Kor 2,12-17) bądź parafrazowanego lub wspominanego fragmentu biblijnego (por. Rdz 2,24).

Na końcu artykułu należy umieścić wykaz bibliograficzny, który powinien składać się z dwóch części. Pierwsza część to źródła, a jej utworzenie nie jest obowiązkowe. W skład źródeł mogą wchodzić dokumenty archiwalne, klasyczne dzieła pisarzy chrześcijańskich (m.in. Ojców Kościoła), dokumenty Kościoła lub inne dokumenty świeckie (konstytucje, ustawy, kodeksy itp.). Zapis dokumentów należy traktować podobnie jak zapis książek autorskich, które cytując po raz pierwszy, można w nawiasie podać skrót i w kolejnych przypisach nim się posługiwać (skróty należy stosować zgodnie z wykazem według Encyklopedii Katolickiej). W wykazie źródeł należy podać cały zapis, podobnie, jak w przypadku książek. Druga część wykazu bibliograficznego to bibliografia załącznikowa, która jest obowiązkowa i należy w niej zachować układ alfabetyczny. Bibliografię załącznikową należy umieścić także w odpowiedniej rubryce przy zgłoszeniu tekstu do druku.

Zgodnie z formatem Chicago poszczególne zapisy powinny zostać sporządzone w następujący sposób.

 

Zapis książki jedno lub wieloautorskiej

 

W przypisie:

Imię, nazwisko autora/ów. Rok wydania. TytułPodtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo, strona/y.

Przykłady

Andrzej S. Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 100–108.

Martin M. Lintner. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 121–123.

Eberhard Schockenhoff. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 32-34.

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup, 45-58.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium", Watykan: Libreria Editrice Vaticana (dalej: EG), nr 23.

Ta sama pozycja przytaczana w kolejnym przypisie: nazwisko. Rok. Tytuł, stona/y.

Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela, 88.

Schockenhoff. 2014. Etyka życia, 345.

EG 25.

W wykazie bibliograficznym: Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Bronowska Krystyna, Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

Jasiński Andrzej S. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lintner Martin M. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zapis rozdziału w książce

 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł i podtytuł rozdziału, W tytuł książki, strona/y. Imię i nazwisko redaktora, strony. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Roman Lewandowski, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Andrzej S. Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–189. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko autora/ów. Rok. Tytuł rozdziału, strona/y.

Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, 194.

Lewandowski, Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, 256.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytułu rozdziału książki, W tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora/ów, strony rozdziału. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady

Jasiński Andrzej S. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–202. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lewandowski Roman, Kowalski Ireneusz. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253–266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

Zapis artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie

 

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma rocznik (Nr) zeszytu : strona/y.

Przykłady

Krzysztof Kawlewski, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37.

Benedikt Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–16.

Piotr Kopiec. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica 18 : 41–42.

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko. Rok. „Tytuł” strona/y.

Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“ 18.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imiona autora/ów. Roku. „Tytułu artykułu”. Tytułu czasopisma rocznik (nr) zeszytu : strony.

Przykłady

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Kranemann Benedikt. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–30.

Kopiec Piotr. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica”18 : 41–52.

 

Zapis tekstów opublikowanych online na stronach internetowych

 

W przypisie: imię nazwisko autora/w. Rok. Tytuł (data dostępu), strona internetowa [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”].

Przykłady

Roman Bartnicki. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et Ratio (4) : 26 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Franciszek Kucharczyk. 2016. To "Amoris laetitia" a nie "Spełniamy życzenia" (13.04.2016). http://gosc.pl/doc/3076365.To-Amoris-laetitia-a-nie-Spelniamy-zyczenia.

W świadomości ludzi kościoła musi nastąpić odważna głęboka i autentyczna przemiana (14.04.2016). https://ekai.pl.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko imię autora/ów. Rok. Tytuł (data dostępu) Pełny adres strony internetowej [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”]. W wykazie umieszczamy wyłącznie teksty naukowe opublikowane online, które posiadają autora i tytuł.

Przykłady

Bartnicki Roman. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et ratio (4) : 25-55 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf. 

Declaration of the Author doc                   Declaration of the Author pdf

 

Box PDF