Andrzej Gładysz

Andrzej Gładysz – historyk, muzykolog, dr nauk humanistycznych (2015). Za-trudniony w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, związany również z Pracownią Wojskowo-Historyczną Instytutu Historii KUL. Zaintereso-wania badawcze koncentrują się wokół historii organów i losach muzyków kościel-nych w południowej Polsce, a także instrumentach i ich użytkownikach w woj-sku w okresie średniowiecza i nowożytności. Opublikował ponad 70 artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, przygotował redakcyjnie kilka monogra-fii zbiorowych i 4 tomy studenckiego rocznika historyków KUL. Jako wokalista współpracuje z Chórem Akademickim KUL, Filharmonią Lubelską i Teatrem Mu-zycznym w Lublinie.

Box PDF