Mirosław Rucki

MIROSŁAW  RUCKI  (dr hab. inż .), wykładowca WSD Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Wcześniej z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Miłujcie się !” w wydawnictwie „Agape” oraz wieloletni pracownik Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych w Instytucie Technologii Mechanicznej (Politechnika Poznań ska). Autor lub współautor ok. 130 artykułów naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn. Po ukoń czeniu Podyplomowych Studiów Biblijnych (PWT Wrocław) opublikował dwie książ ki: Uczeń  Jezusa rozmawia z rabinem (2012) oraz Modlitwa Pańska w kontekś cie mentalnoś ci ż ydowskich adresatów Ewangelii Mateusza (2014), a takż e kilka artykułów we „Wrocławskim Przeglą dzie Teologicznym”, czasopiśmie „Teologia i Człowiek” oraz w „Scriptura Sacra”. E-mail: miroslaw.rucki@gmail.com.

Box PDF